انتخاب کروه کاربری

امداد و نجات بهمن

92 / 92 اجزاء
...چگونه برداشت صحیح داشته باشیم
برای داشتن  برداشتی صحیح از اعداد و نشانگرهای روی دستگاه ترانسیور و همینطور نقشه و طرح درستی از سناریوی جستجو در ذهن باید بدانیم که اطلاعات نمایش داده شده بر روی ترنسیور نقشی کلیدی در موفقیت جستجو دارد . برداشت درست از موقعیت به ما این امکان را میدهد که بهترین نوع جستجو  و سناریوی نجات را دنبال کنیم
21
فارسی
1201-1019
1 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
Dividing the Leadership of an Entire Avalanche Rescue Operation Into Site-Specific or Organizational Unit-Specific Leadership Tasks
Assigning location and organizational unit-specific leadership tasks may be necessary based on extent of the accident site, complexity of the rescue mission and workload.
8
عدم وجود محتوا در فارسی. از انگلیسی استفاده کنید
1201-1107
2 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
Elementary Rules to Avoid Interference
14
عدم وجود محتوا در فارسی. از انگلیسی استفاده کنید
1201-1125
3 (03.01.2024)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
Excavation in Special Circumstances
11
عدم وجود محتوا در فارسی. از انگلیسی استفاده کنید
1201-1082
2 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
Gathering and Documenting Location-Specific Information of the Accident and Search and Rescue Operation
11
عدم وجود محتوا در فارسی. از انگلیسی استفاده کنید
1201-1077
1 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
Marking of the Probed Area by Members of the Probe Line
12
عدم وجود محتوا در فارسی. از انگلیسی استفاده کنید
1201-1111
3 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
Methods of Gathering Location-Specific Information of the Accident and Search and Rescue Mission
9
عدم وجود محتوا در فارسی. از انگلیسی استفاده کنید
1201-1078
2 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
Overview of Leadership Tasks in Rescue Operations
Tasks for managing a rescue operation.
11
عدم وجود محتوا در فارسی. از انگلیسی استفاده کنید
1201-1071
3 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
Preparedness and Required Equipment To Save Lives with Probe Lines
10
عدم وجود محتوا در فارسی. از انگلیسی استفاده کنید
1201-1116
3 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
Recco Coarse Search [Advanced]
Advanced Recco coarse search.
16
عدم وجود محتوا در فارسی. از انگلیسی استفاده کنید
1201-1062
5 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
Recco Fine Search
Fine searching with Recco device.
16
عدم وجود محتوا در فارسی. از انگلیسی استفاده کنید
1201-1053
7 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
Recco Multiple Burials
Recco search for multiple burials.
16
عدم وجود محتوا در فارسی. از انگلیسی استفاده کنید
1201-1058
5 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
Recco Multiple Recco Searchers
Recco searching with multiple searchers.
16
عدم وجود محتوا در فارسی. از انگلیسی استفاده کنید
1201-1056
5 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
Recco Multiple Rescuers [Advanced]
Advanced techniques for Recco search with multiple rescuers.
16
عدم وجود محتوا در فارسی. از انگلیسی استفاده کنید
1201-1061
4 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
Recco Pinpointing
Pinpointing using spiral probing technique.
16
عدم وجود محتوا در فارسی. از انگلیسی استفاده کنید
1201-1054
5 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
Recco Search for further Burials
Recco Search for further burials.
16
عدم وجود محتوا در فارسی. از انگلیسی استفاده کنید
1201-1065
4 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
Recco Search in a Team of Two
Recco Search in a team of two.
16
عدم وجود محتوا در فارسی. از انگلیسی استفاده کنید
1201-1057
5 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
Recco Search in Close Proximity of a Probe Line
Recco search close to a probe line.
16
عدم وجود محتوا در فارسی. از انگلیسی استفاده کنید
1201-1063
6 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
Recco Search in Close Proximity of other Rescuers
Recco search close to other rescuers.
16
عدم وجود محتوا در فارسی. از انگلیسی استفاده کنید
1201-1064
5 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
Recco Search Phases Overview
Overview of search phases with Recco device.
16
عدم وجود محتوا در فارسی. از انگلیسی استفاده کنید
1201-1055
5 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
Recco Signal Search (Advanced)
Advanced techniques for Recco search.
16
عدم وجود محتوا در فارسی. از انگلیسی استفاده کنید
1201-1059
6 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
Reco جستجو کردن با دستگاه (رکو)
روش جستجوی سیگنال دستگاه رکو و نکات مهم مربوط به عرض محدوده جستجو و جستجو در زمین های شیب دار
17
فارسی
1201-1049
1 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
Rescue in Darkness
9
عدم وجود محتوا در فارسی. از انگلیسی استفاده کنید
1201-1081
2 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
Scope of Task for Accident Site Access Management in Organized Avalanche Rescue
To ensure the safety of the rescuers and the efficiency of the rescue operation, access to the accident site must be controlled.
7
عدم وجود محتوا در فارسی. از انگلیسی استفاده کنید
1201-1085
2 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
Scope of Task for Additional Search Means for Organized Avalanche Rescue
6
عدم وجود محتوا در فارسی. از انگلیسی استفاده کنید
1201-1096
2 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
Scope of Task for Air Transport and Air Traffic Coordination in Organized Avalanche Rescue
6
عدم وجود محتوا در فارسی. از انگلیسی استفاده کنید
1201-1094
1 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
Scope of Task for Avalanche Dog Search
8
عدم وجود محتوا در فارسی. از انگلیسی استفاده کنید
1201-1089
2 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
Scope of Task for Documenting the Entire Avalanche Rescue Mission
8
عدم وجود محتوا در فارسی. از انگلیسی استفاده کنید
1201-1079
2 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
Scope of Task for Equipment and Communication in Organized Avalanche Rescue
Tasks for logistics, communication and equipment management.
11
عدم وجود محتوا در فارسی. از انگلیسی استفاده کنید
1201-1075
4 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
Scope of Task for Excavation in Organized Avalanche Rescue
7
عدم وجود محتوا در فارسی. از انگلیسی استفاده کنید
1201-1095
2 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
Scope of Task for Investigation / Evidence / Scene intelligence
7
عدم وجود محتوا در فارسی. از انگلیسی استفاده کنید
1201-1086
5 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
Scope of Task for Leadership Support in Organized Avalanche Rescue
10
عدم وجود محتوا در فارسی. از انگلیسی استفاده کنید
1201-1076
2 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
Scope of Task for Logging, Preparation and Management of Rescuers in Organized Avalanche Rescue
8
عدم وجود محتوا در فارسی. از انگلیسی استفاده کنید
1201-1083
3 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
Scope of Task for Media and Public Relations in Organized Rescue
7
عدم وجود محتوا در فارسی. از انگلیسی استفاده کنید
1201-1110
2 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
Scope of Task for Medical Care in Organized Avalanche Rescue
7
عدم وجود محتوا در فارسی. از انگلیسی استفاده کنید
1201-1092
2 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
Scope of Task for Probe Line Search in Organized Avalanche Rescue
The task or responsibility of “probe line search” in organized avalanche rescue includes search tactical aspects as well as protocolling the searched area, managing the resources and communicating with the accident site leader.
6
عدم وجود محتوا در فارسی. از انگلیسی استفاده کنید
1201-1088
2 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
Scope of Task for Recco Search
The task or responsibility of “Recco search” in organized avalanche rescue includes search tactical aspects as well as protocolling the searched area, managing the resources and communicating with the accident site leader.
6
عدم وجود محتوا در فارسی. از انگلیسی استفاده کنید
1201-1090
2 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
Scope of Task for Site Safety In Organized Avalanche Rescue
8
عدم وجود محتوا در فارسی. از انگلیسی استفاده کنید
1201-1084
2 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
Scope of Task for Transceiver Search in Organized Avalanche Rescue
The task or responsibility of “transceiver search” in organized avalanche rescue includes search tactical aspects as well as protocolling the searched area, managing the resources and communicating with the accident site leader.
6
عدم وجود محتوا در فارسی. از انگلیسی استفاده کنید
1201-1091
2 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
Scope of Task for Transport in Organized Avalanche Rescue
6
عدم وجود محتوا در فارسی. از انگلیسی استفاده کنید
1201-1093
2 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
Search Means For Urban Avalanche Search and Rescue (UAvSAR)
When an avalanche destroys residential areas, or buries vehicles and trains, buried subjects are not equipped with a transceiver or Recco reflector. The search therefore has to focus on generic characteristics and is furthermore complicated by the interference of metal parts and debris.
7
عدم وجود محتوا در فارسی. از انگلیسی استفاده کنید
1201-1097
2 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
Search Means in Organized Avalanche Rescue
8
عدم وجود محتوا در فارسی. از انگلیسی استفاده کنید
1201-1080
2 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
Snow Conveyor Belt, Rotate
Rotating rescuers within the Snow Conveyor Belt is preventing early fatigue and ensuring long lasting digging efficiency.
19
عدم وجود محتوا در فارسی. از انگلیسی استفاده کنید
1201-1024
5 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
Snow Conveyor Belt: Coordinator
Criteria for appointing a Snow Conveyer Belt Coordinator.
19
عدم وجود محتوا در فارسی. از انگلیسی استفاده کنید
1201-1034
5 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
Snow Conveyor Belt: Snow Transport
Ergonomic shoveling and definition of the width of the Snow Conveyor Belt.
19
عدم وجود محتوا در فارسی. از انگلیسی استفاده کنید
1201-1022
4 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
Special Considerations Concerning the Search For Passengers of Vehicles in Avalanche Rescue
7
عدم وجود محتوا در فارسی. از انگلیسی استفاده کنید
1201-1109
2 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
Urban Avalanche Search and Rescue (UAvSAR) Special Considerations and Tools
When an avalanche destroys residential areas, rescue includes challenges and complexities of avalanche and urban search and rescue. Thus, special considerations have to be taken into account for the efficiency of the rescue and the safety of the rescue mission. When an avalanche destroys residential areas, rescue includes challenges and complexities of avalanche and urban search and rescue. Thus, special considerations have to be taken into account for the efficiency of the rescue and the safety of the rescue mission.
7
عدم وجود محتوا در فارسی. از انگلیسی استفاده کنید
1201-1098
2 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
آماده سازی برای جستجو با رکو
اقدامات لازم برای شروع جستجو با رکو
17
فارسی
1201-1051
1 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
اجتناب از تداخل امواج
فواصل مهم برای اجتناب از تداخل امواج دستگاه ها در هنگام استفاده از دستگاه فرستنده گیرنده
21
فارسی
1201-1008
1 (05.01.2024)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
استراتژی جستجو برای چند فرد دفن شده در زیر برف
روشهای مختلفی برای داشتن سناریوی مناسب جستجو با چند نفر دفن شده و با استفاده از دستگاه ترانسیور وجود دارد . درحالیکه استفاده از روش راحت و ساده تر دکمه " مارک " میتواند ساده ترین گزینه برای پیدا کردن چند نفر دفن شده باشد  - در عین حال بسیار مفید خواهد بود که بدانیم کی باید استراتژی جایگزینی مانند " جستجوی خطوط میکرو " یا روش " سه دایره "  را جایگزین کنیم .
20
فارسی
1201-1020
2 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
استراتژی سونداژ، توالی اقدامات
. توالی سیستماتیک اقدامات در سونداژ
19
فارسی
1201-1066
1 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
اصول روش تخلیه برف
اصول روش تخلیه برف ، نحوه تخلیه برف روی  یک فرد مدفون را توسط امدادگر با حداقل تمرین به ما نشان میدهد. این روش برای یک فرد دفن شده در عمق متوسط بسیار موثر است . در موارد خاص استفاده از نسخه کامل تر این روش، میتواند نتایج بهینه تری داشته باشد
21
فارسی
1201-1010
1 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
افزایش شانس نجات ( عمق دفن )
زمانیکه نفرات امدادگر ما محدود هستند چگونه " با توجه به نفرات امدادگر "  به بهترین نتایجدست پیدا کنیم؟ چ.نکه عم.ماً افراد مدفون در عمق کم یا متوسط  برف نیاز  به نفرات کمتری برای بیرون آوردن و شانس بیشتری برای زنده ماندن دارند، توصیه می شود تا این افراد را در اولویت نسبت به کسانی که در عمق بیشتر قرار گرفته اند ( و طبعاً به نفرات بیشتری برای نجات نیاز دارند و احتمال زنده ماندنشان نیز عموماً کمتر است ) قرار دهیم
20
فارسی
1201-1039
2 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
ایمنی ترنسیور
13
فارسی
1201-1113
2 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
بهینه سازی شانس زنده ماندن برای کل افراد مدفون در بهمن
چگونه می تواندر شرایط کمبود منابع نجات به "بهترین نتیجه برای بیشترین تعداد" دست یافت. در نظر گرفتن عمق دفن ، ویژگی های منطقه، درختان و وجود علایم حیاتی مدفون، هنگام تعیین توالی اقدامات امدادی، میزان موفقیت کلی بالاتری را به دنبال خواهد داشت. افراد مدفون با شانس بیشتر برای بقا ، که برای نجات به امدادگر کمتری نیاز دارند ، در اولویت قرار می گیرند
19
فارسی
1201-1046
1 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
تجهیزات ایمنی و ضروری
تجهیزات ایمنی و ضروری در مناطق بهمن خیز
21
فارسی
1201-1004
1 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
تجهیزات شخصی نجات
تجهیزات شخصی نجات برای حرکت در مسیرهای بهمنی
22
فارسی
1201-1007
2 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
تداخل امواج: درک مطلب، شناسایی، تبحر
درک این مطلب که تداخل امواج چه مشکلاتی را بوجود می آورد، چگونه میتوان "سیگنال واقعی" را از سیگنال "مثبت کاذب" تشخیص داد و چطور میتوان در یک محیط بسیار شلوغ (دارای سیگنال مزاحم) عملیات جستجو را انجام داد
20
فارسی
1201-1031
2 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
تست دستگاه و باتری رکو
تست دستگاه و مراحل شارژ باتری رکو
17
فارسی
1201-1050
1 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
تماس اضطراری ( موبایل ، تلفن ماهواره ای ، بی سیم ، یا دستگاه ارسال سیگنال پی ال بی )
گزارش حادثه به نیروهای امدادگر 
20
فارسی
1201-1015
2 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
جستجوی دقیق با استفاده از روش تقاطعی
قبل از استفاده از میل سونداژ حتماً باید با استفاده از روش تقاطعی به کمترین رقم روی ترنسیور رسید تا دقیق ترین نقطه دفن نفر را مشخص کرد
21
فارسی
1201-1017
1 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
جستجوی دقیق دایره ای
تکنیک جستجوی دقیق برای مدفون با عمق زیاد ، مانند مواردی که در تله های سطح زمین (حفره ها، دره های باریک، صخره های بزرگ و...) ، نهرهای باریک یا شکاف های یخچالی دفن شده اند
19
فارسی
1201-1047
1 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
جستجوی پیشرفته سیگنال
جستجوی سیگنال برای امدادگران پیشرفته برای شرایط خاص مانند بهمن های بزرگ و یا بهمن هایی که افراد دفن شده را به انتهای گوشه های خود و قسمت آخر قابل دید در بهمن می راند . این قسمت شامل ملاحظاتی در خصوص محدودیتهای پوشش جستجو نیز می باشد
18
فارسی
1201-1042
2 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
جستجوی کلی با دستگاه رکو
جستجوی کلی اولیه با دستگاه رکو
17
فارسی
1201-1052
1 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
داشتن برنامه اضطراری
چک لیست مورد نیاز برای داشتن یک راهکار موثر نجات 
20
فارسی
1201-1044
1 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
در هنگامیکه میل سونداژ به فرد نمی رسد کجا را باید کند ؟
جستجو و پروسه تخلیه فرد از زیر برف در زمانی که میل سونداژ به فرد نمی رسد ( به دلیل عمق برف و یا وجود شاخه ،چوب ، سنگ یا یخ در منطقه  بهمن )
20
فارسی
1201-1040
2 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
روش استفاده از صدای آنالوگ دستگاه برای داشتن تصویر ذهنی بهتر از محل دفن شدگان
استفاده از قابلیت چک آنالوگ که گاهاً با عنوان " چک صدا " هم شناخته می شود نسبتاً ساده می باشد و این امکان را می دهد که تصویر ذهنی بهتری از فرآیند جستجو( با استفاده از قابلیت جستجوی صدا که قابل اعتماد و در لحظه می باشد )  داشته باشیم
19
فارسی
1201-1038
1 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
روش فرودگاهی
مقایسه بین فرود یک هواپیما و مراحل مختلف جستجو با دستگاه فرستنده - گیرنده، شامل نکات زیادی است که باید به خاطر سپرد. مواردی مانند هماهنگی بین سرعت و دقت جستجو و یا فاصله ی دستگاه با سطح برف
21
فارسی
1201-1009
1 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
روش های حمل دستگاه فرستنده گیرنده
چگونه دستگاه فرستنده گیرنده را به شکل صحیح حمل کنیم
21
فارسی
1201-1006
1 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
سونداژ: سونداژ سطحی - سونداژ دقیق
تکنیک های سونداژ دقیق
19
فارسی
1201-1069
2 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
سونداژ: سونداژ سطحی _ سونداژ کلی
تکنیک های سونداژ کلی
19
فارسی
1201-1068
2 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
سونداژ: سونداژ نقطه ای با سونداژ مارپیچ
.تکنیک های سونداژ نقطه ای
19
فارسی
1201-1067
2 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
طول مسیر تخلیه برف
تعیین طول مطلوب مسیر تخلیه برف  با توجه به عمق مدفون و زاویه شیب
20
فارسی
1201-1033
2 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
علامت گذاری منطقه سونداژ شده و تأیید صحت عملیات جستجو توسط یک یا چند امدادگر جداگانه
15
فارسی
1201-1112
1 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
فاصله بین خطوط جستجو در بهمن در جستجوهای پیچیده و در ترکیب با روشهای جستجوی دیگر
پیچیدگی جستجو ممکن است با فاکتورهایی مانند تعداد مصدومهای دفن شده یا تداخل سیگنال ایجاد شود . با توجه به مسائل موجود در تئوری جستجو ، کم کردن فاصله بین خطوط جستجو و کاهش سرعت جستجو برای افزایش دقت ، احتمال پیدا کردن افراد دفن شده را بالاتر می برد ( در شرایط پیچیده و دفن چند مصدوم )
12
فارسی
1201-1099
1 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
مراحل جستجو با ترنسیور در هنگام نجات در بهمن
در این قسمت میتوانید چهار مرحله مختلف جستجو ونجات بهمن را ببینید . ترتیب درست این اقدامات به شما کمک میکند که بتوانید فرد دفن شده را به صورت مناسب و سیستماتیک نجات دهید
21
فارسی
1201-1012
2 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
مسیر تخلیه برف ، ایجاد فضا برای درمان فرد
زمانی که نیاز به بزرگ تر کردن محدوده نجات فرد برای انجام عملیات پزشکی داریم
20
فارسی
1201-1036
2 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
مسیر تخلیه برف ، تعداد بهینه امدادگران
تعیین تعداد بهینه امدادگران در سیستم تخلیه برف
20
فارسی
1201-1035
2 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
مسیر تخلیه برف، اولین مواجهه با فرد مدفون
اقدامات پس از اولین مواجهه با فرد مدفون
20
فارسی
1201-1028
2 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
مسیر تخلیه برف، برش بلوک های برف
هنگامی که توده برف برای پارو کردن یا حرکت دادن بیش از حد سفت و محکم است، بلوک های برف را برش دهید
20
فارسی
1201-1027
1 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
مسیر تخلیه برف، تخلیه توده برف
تخلیه توده برف جمع شده در قسمت انتهایی تسمه نقاله برف به یک شیوه موثر برای جلوگیری از اینکه بازده عملیات به خطر بیفتد
20
فارسی
1201-1025
1 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
مسیر خروج برف ، شروع/ صف بندی امدادگران
بهترین تکنیک برای بیرون آوردن  فرد  دفن شده با توجه به صف بندی امدادگران و همچنین محل شروع عملیات حفر برف
20
فارسی
1201-1021
1 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
مشخص کردن موقعیت بدن فرد دفن شده با استفاده از سونداژ زدن مارپیچ
با مشخص کردن موقعیت حدودی بدن فرد دفن شده با استفاده از سونداژ زدن مارپیج میتوان فرآیند بیل زدن و نقطه شروع و همینطور مسیر تخلیه برف رو موثرتر کرد . این مساله همچنین میتواند در زمان نجات و همچنین جلوگیری از آسیب به فرد دفن شده در هنگام بیل زدن موثر باشد
19
فارسی
1201-1043
1 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
میکرو باکس
حل سناریوهای پیچیده چند فرد مدفون در مرحله جستجوی دقیق هنگامی که جستجوی دیجیتالی با شکست مواجه شده است
19
فارسی
1201-1048
1 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
میکرو سرچ (دینامیک)
حل سناریوهای پیچیده دفن چندگانه با استراتژی های جستجوی جایگزین
20
فارسی
1201-1037
3 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
نسبت بین سرعت ، دقت و قاطعیت
سرعت جستجو ، دقت و قاطعیت در جستجو سه کلید اساسی در عملیات جستجو می باشند . برای جستجوگران حرفه ای ، فهم رابطه بین این سه متغیر و تاکتیک اجرا کلیداصلی موفقیت می باشد
19
فارسی
1201-1045
1 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
نسبت مناسب بین سرعت و دقت
نسبت مناسب بین سرعت جستجو و دقت جستجو میتواند به یک نتیجه مثبت ختم شود . با سریعترین حالت ممکن ، و با دقت مورد نیاز
20
فارسی
1201-1016
2 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
چند امدادگر در جستجوی دقیق و استفاده از میل سونداژ
در دو فاز انتهایی پیدا کردن نفرات ، در صورتی که بیش از 1 امدادگر داشته باشیم میتوانیم کارآیی بالاتری داشته باشیم . با راهبری و دستورات مناسب لیدر و تقسیم نفرات برای کارهای مختلف میتوان در زمان جستجو صرفه جویی زیادی کرد و شانس نجات دادن دفن شدگان را افزایش داد
20
فارسی
1201-1018
2 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
چند نفر دفن شده زیر برف بدون دستگاه ترانسیور
روش امداد گروهی در حالتیکه افراد دفن شده زیر بهمن دستگاه ترانسیور ندارند
 
20
فارسی
1201-1041
1 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
چند نفر همزمان زیر برف گرفتار شده اند [با استفاده از دکمه مارک دستگاه ترانسیور ]
مراحل کارهایی که باید در صورت گرفتار شدن چند نفر زیر بهمن و با استفاده از دکمه مارک دستگاه ترانسیور  انجام دهید به صورت زیر است
21
فارسی
1201-1011
2 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
چک دستگاه ( سلف چک ) و تست باتری
اطلاعات کنترل شخصی و تست باتری
22
فارسی
1201-1005
1 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
چک گروه
چک کردن گروه مشخص میکند که دستگاه ترانسیور اعضای گروه روشن است و عملکرد درستی دارد .این راهبرد سیستمی کمک میکند که چک کردن افراد محقق شود . در حالیکه چک کردن تکی فقط قابلیت ارسال دستگاه شرکت کنندگان را مشخص میکند چک کردن دوبل این امکان چک کردن قابلیت ارسال و هم دریافت سیگنال شرکت کنندگان و لیدر برنامه را مهیا میکند
21
فارسی
1201-1013
1 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات