شرایط عمومی کسب و کار

قوانین جاری سوئیس اعمال می شود